INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH, PRZESŁANKACH I PRAWACH PRZYSŁUGUJĄCYCH OSOBOM, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ FCA Sp. z o.o.

 

Administratorem danych osobowych swoich klientów jest FCA Sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni, ul. Janka Wiśniewskiego 13, 81-335 Gdyni.

 

Podmiotem przetwarzającym dane w imieniu Administratorów, którzy powierzyli prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz obsługi kadrowo-płacowej jest FCA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Janka Wiśniewskiego 13, 81-335 Gdynia.

 

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w FCA Sp. z o.o. możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na dedykowaną skrzynkę iod@fca.pl. Więcej możliwości kontaktu z FCA Sp. z o.o. zawiera strona KONTAKT.

 

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych przez FCA Sp. z o.o.:

1. w celu realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit b. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych),

2. w celach archiwizacyjnych na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i na podstawie art. 125a ust. 4 ustawy o emeryturach i rentach.

3. w celu realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek prawny wynikający z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,

4. w celu wypełnienia obowiązków związanych z płaceniem podatków, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości).

5. prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.

 

Okres przechowywania danych

FCA Sp. z o.o. będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres trwania umowy, a następnie tak długo jak wynika to z przepisów prawa lub prawnie usprawiedliwionego interesu FCA Sp. z o.o.. Szczegółowe okresy przechowywania przewidziane są w przepisach podatkowych, prawa cywilnego, przepisach o rachunkowości, przepisach o emeryturach i rentach, przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 

Kategorie odbiorców danych

FCA Sp. z o.o. może udostępniać dane osobowe jedynie podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, w szczególności prawa pracy, podatkowego i ubezpieczeń społecznych.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu oraz prawo do przenoszenia danych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

 

Postępowanie o naruszenie ochrony danych osobowych

W celu skorzystania z powyższych praw lub w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

 

Na decyzję Inspektora Ochrony Danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Informacja o wymogu podania danych

W zakresie w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z FCA Sp. z o.o., podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zatrudnienie i realizacja umowy o pracę itp.

 

WYCIĄG Z RODO

 

0/13 Z uwagi na szczególną sytuację mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw niniejsze rozporządzenie przewiduje wyjątek dotyczący rejestrowania czynności przetwarzania dla podmiotów zatrudniających mniej niż 250 pracowników.

 

4/1 „dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

 

4/2 „przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

 

4/4 „profilowanie” oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;

 

4/7 „administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;

 

4/8 „podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;

 

4/12 „naruszenie ochrony danych osobowych” oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;

 

6/1 Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

 

 

PEŁNY TEKST ROZPORZĄDZENIA RODO