1. Oświadczenie do Tax Return 2020. Pobierz:  TUTAJ

 2. Kody PIN do systemu Altinn lub kody i hasło do systemu MinID

 3. Wszystkie „Lonns - og trekkopgave” za 2020 lub A08

 4. Zestawienie pobytów na terenie Norwegii w 2020 roku

 

 Cena za złożenie Tax Return 2020:

- bez ulg - 150 zł

- z ulgami - 300 zł

- dochodów zagranicznych za każdy kraj - 50 zł

 

Zmiana formy rozliczenia z 25% na zwykłe - 50 zł. 

 

Przedłużenie terminu składania zeznania do 31-05-2021 - 50 zł.

Przedłużenie terminu składania zeznania przyjmujemy do 30-04-2021 wyłącznie od osób posiadających dostęp elektroniczny do kont Altinn.

 

Zeznanie polskie 50 zł

Dokumentowanie ulgi Pendler, wyłącznie dla osób, które w roku 2020 zmieniły miejsce pobytu w Norwegii na inne niż w latach 2018-2019 :

 • Akt małżeństwa
 • Zaświadczenie o miejscu zameldowania w Polsce
 • Bilety dokumentujące przejazd
 • Udokumentowane koszty wynajmu nieruchomości (powyżej 10000 nok wyłącznie wyciąg bankowy lub payslip od pracodawcy) i energii elektrycznej w Norwegii

Dokumentowanie innych ulg:

Koszty opieki przedszkolnej dzieci - wyłącznie pod warunkiem bycia rezydentem podatkowym i uzyskiwania przez całą rodzinę co najmniej 90 % przychodów w Norwegii.

Ulga dla marynarzy. Pobierz druk odbytych rejsów:  TUTAJ

 

 

Rezydenci podatkowi w Norwegii (osoby przebywające co najmniej 183 dni w danym roku) obowiązane są rozliczyć w Norwegii dochody osiągnięte w innych krajach.

Dla każdego kraju potrzebne jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego tego kraju zawierające:

1) Dochód brutto

2) Zapłacony podatek 

Do otrzymania karty podatkowej na dany rok drogą elektroniczną w Norwegii potrzebne są:

 • Kody MiniD lub im równoważne BankID, BUYPASS ID (nie wystarczają kody jednorazowe)

 • Nazwa i nr organizacyjny pracodawcy

 • Gmina na terenie której będzie praca

 • Planowany okres zatrudnienia w danym roku

 • Planowane przychody w danym roku

 • Informacja, czy pracodawca pokrywa koszty zakwaterowania, posiłków i dojazdów

 • Skan umowy z pracodawcą

Koszt złożenia podania o kartę 50,00 zł. Nie ma gwarancji, że karta zostanie wydana jedynie na podstawie zgłoszenia elektronicznego, gdyż urząd ma prawo wezwać podatnika do osobistego stawienia się w urzędzie przed wydaniem karty.

 

 

Uproszczone rozliczenie podatkowe 25% PAYE

 

Zostało wprowadzone w 2019 roku dla nowych pracowników, czyli tych, którzy w 2018 nie byli rezydentami podatkowymi w Norwegii (brak pobytu w 2018 lub pobyt poniżej 61 dni). Przekroczenie 183 dni pobytu w 2019 roku i stanie się rezydentem podatkowym nie wyklucza ze skorzystania z tego sposobu rozliczenia za 2019 rok.

 

Uproszczenie polega na:

 • poborze liniowego podatku w wysokości 25% (w tym 8,2% składki na ubezpieczenia społeczne), za co odpowiada pracodawca,
 • braku konieczności składania rozliczenia rocznego za 2019 rok (Tax Return),
 • brak oczekiwania na rozliczenie z urzędu za 2019 rok (Tax Assessment),
 • braku możliwości skorzystania z jakichkolwiek ulg.

 

Nie mogą z niego korzystać:

 • marynarze,
 • pracownicy offshore,
 • prowadzący działalność gospodarczą,
 • osiągający przychody w Norwegii z wynajmu nieruchomości,
 • rezydenci podatkowi, którzy byli nimi w 2018 roku.

 

Z programu można zrezygnować w każdej chwili poprzez złożenie podania o standardową kartę podatkową z rezygnacją z PAYE, czyli nie później jednak niż koniec roku. Trzeba oczekiwać, że dopiero otrzymanie takiej karty kasuje udział PAYE i nie można takiej operacji zrobić wstecz, czyli w 2020 wystąpić o kartę podatkową za 2019. Po rezygnacji z PAYE nie można powrócić do programu

 

Limit zarobków wynosi 617 500 nok za rok i po jego przekroczeniu cały dochód od zera zostanie opodatkowany wg zasad ogólnych. Podobnie stanie się w przypadku osiągnięcia w 2019 łącznie: statusu rezydenta podatkowego oraz osiągnięcia przychodów z zysków kapitałowych bez względu na kraj w wysokości powyżej 10 000 nok w 2019 roku.

 

Porównanie PAYE i zasad ogólnych dla określonych przychodów i przy założeniu braku jakichkolwiek ulg w rozliczeniu standardowym:

Więcej info z pierwszej ręki